بزرگ ترین کشتی هوایی جهان شکست

بزرگ ترین کشتی هوایی جهان شکست
‘ایرلندر 10’ بزرگترین کشتی هوایی جهان روز چهارشنبه در جریان دومین پرواز آزمایشی اش در انگلیس، با شکست مواجه و پس از برخورد با زمین دچار آسیب شد.

بزرگ ترین کشتی هوایی جهان شکست

‘ایرلندر 10’ بزرگترین کشتی هوایی جهان روز چهارشنبه در جریان دومین پرواز آزمایشی اش در انگلیس، با شکست مواجه و پس از برخورد با زمین دچار آسیب شد.
بزرگ ترین کشتی هوایی جهان شکست