بزرگترین مانع صادرات محصولات لبنی ایران به روسیه چیست؟

بزرگترین مانع صادرات محصولات لبنی ایران به روسیه چیست؟
دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت: تعرفه 25 درصدی بزرگترین مانع صادرات به روسیه است که تا به امروز روسیه این تعرفه را کاهش نداده است.

بزرگترین مانع صادرات محصولات لبنی ایران به روسیه چیست؟

دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت: تعرفه 25 درصدی بزرگترین مانع صادرات به روسیه است که تا به امروز روسیه این تعرفه را کاهش نداده است.
بزرگترین مانع صادرات محصولات لبنی ایران به روسیه چیست؟

بک لینک رنک 5

مرکز فیلم