بزرگترین خریداران و فروشندگان طلا

بزرگترین خریداران و فروشندگان طلا
تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و اقدام برای متنوع کردن ذخایر، خرید 483 تن طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهان در سال 2015 را بدنبال داشت.

بزرگترین خریداران و فروشندگان طلا

تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی و اقدام برای متنوع کردن ذخایر، خرید 483 تن طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهان در سال 2015 را بدنبال داشت.
بزرگترین خریداران و فروشندگان طلا

خرید بک لینک