بدهی شل به ایران پرداخت شد

بدهی شل به ایران پرداخت شد
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت: بدهی شرکت شل به ایران پرداخت شده است.

بدهی شل به ایران پرداخت شد

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت: بدهی شرکت شل به ایران پرداخت شده است.
بدهی شل به ایران پرداخت شد

فروش بک لینک