بخشنامه جدید وزارت کشاورزی برای واردات روغن

بخشنامه جدید وزارت کشاورزی برای واردات روغن
بر اساس بخشنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی ضوابط واردات 20 نوع روغن و دانه های روغنی تغییر کرد.

بخشنامه جدید وزارت کشاورزی برای واردات روغن

بر اساس بخشنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی ضوابط واردات 20 نوع روغن و دانه های روغنی تغییر کرد.
بخشنامه جدید وزارت کشاورزی برای واردات روغن

خرید بک لینک