بخشنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت کشور +سند

بخشنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت کشور +سند
سندی از اول مهر ماه استفاده از بستر فعلی ussd برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع شده است.

بخشنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت کشور +سند

سندی از اول مهر ماه استفاده از بستر فعلی ussd برای انجام تراکنش های بانکی ممنوع شده است.
بخشنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت کشور +سند

فروش بک لینک

روزنامه قانون