باید به ارزش اقتصادی آب توجه بیشتری شود

باید به ارزش اقتصادی آب توجه بیشتری شود
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکل کمبود آب در کشور بر لزوم اقتصادی شدن آب تاکید کرد و گفت که وزارت جهاد کشاورزی باید از محصولات استراتژیک حمایت کند تا آب در جهت محصولات مورد نیاز کشور مصرف شود.

باید به ارزش اقتصادی آب توجه بیشتری شود

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکل کمبود آب در کشور بر لزوم اقتصادی شدن آب تاکید کرد و گفت که وزارت جهاد کشاورزی باید از محصولات استراتژیک حمایت کند تا آب در جهت محصولات مورد نیاز کشور مصرف شود.
باید به ارزش اقتصادی آب توجه بیشتری شود

فروش بک لینک

آهنگ جدید