ایران در حسرت آب می‌ماند!

ایران در حسرت آب می‌ماند!
آمار و ارقام در حوزه آب نشانگر وضعیت مطلوبی نیست چراکه هم در حوزه آب‌های سطحی و هم در حوزه آب‌های زیرزمینی شرایط آبی کشور ناگوار است و به‌نظر می‌رسد که اگر قرار باشد شرایط به همین روال ادامه داشته باشد در آینده‌ای نه چندان دور ایران چشم انتظار آب از کشورهای دیگر خواهد شد.

ایران در حسرت آب می‌ماند!

آمار و ارقام در حوزه آب نشانگر وضعیت مطلوبی نیست چراکه هم در حوزه آب‌های سطحی و هم در حوزه آب‌های زیرزمینی شرایط آبی کشور ناگوار است و به‌نظر می‌رسد که اگر قرار باشد شرایط به همین روال ادامه داشته باشد در آینده‌ای نه چندان دور ایران چشم انتظار آب از کشورهای دیگر خواهد شد.
ایران در حسرت آب می‌ماند!