ایجاد خانه‌های امن برای زنان خیابانی

ایجاد خانه‌های امن برای زنان خیابانی
مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور از احداث خانه های امن در ۱۸استان کشور خبر داد.

ایجاد خانه‌های امن برای زنان خیابانی

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور از احداث خانه های امن در ۱۸استان کشور خبر داد.
ایجاد خانه‌های امن برای زنان خیابانی

شهرداری