اولین مراسم خواستگاری و ازدواج داخل هواپیما +عکس

اولین مراسم خواستگاری و ازدواج داخل هواپیما +عکس
در پرواز بین وین پایتخت اتریش و آتن پایتخت یونان، نخستین مراسم خواستگاری و ازدواج بر فراز زمین برگزار شد.

اولین مراسم خواستگاری و ازدواج داخل هواپیما +عکس

در پرواز بین وین پایتخت اتریش و آتن پایتخت یونان، نخستین مراسم خواستگاری و ازدواج بر فراز زمین برگزار شد.
اولین مراسم خواستگاری و ازدواج داخل هواپیما +عکس