امدادرسانی حقوقی‌ها به بازار سهام بی‌رمق

امدادرسانی حقوقی‌ها به بازار سهام بی‌رمق
معامله‌گران بازار سهام امروز شاهد معاملات کد به کد و درون‌گروهی کم‌حجم از سوی برخی حقوقی‌های بازار به رهبری یک بانک بودند، بازاری که با معاملات کم‌عمق این روزها به زحمت روی پای خود ایستاده است.

امدادرسانی حقوقی‌ها به بازار سهام بی‌رمق

معامله‌گران بازار سهام امروز شاهد معاملات کد به کد و درون‌گروهی کم‌حجم از سوی برخی حقوقی‌های بازار به رهبری یک بانک بودند، بازاری که با معاملات کم‌عمق این روزها به زحمت روی پای خود ایستاده است.
امدادرسانی حقوقی‌ها به بازار سهام بی‌رمق