اما و اگرهای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا

اما و اگرهای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا
در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر فروش محصولات پتروشیمی خارج از تالارهای بورس کالا اصرار دارد، در مقابل برخی کارشناسان معتقدند وقوع این رخداد شفافیت در معاملات محصولات پتروشیمی را کمرنگ تر خواهد شد.

اما و اگرهای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت بر فروش محصولات پتروشیمی خارج از تالارهای بورس کالا اصرار دارد، در مقابل برخی کارشناسان معتقدند وقوع این رخداد شفافیت در معاملات محصولات پتروشیمی را کمرنگ تر خواهد شد.
اما و اگرهای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا

فیلم سریال آهنگ