افزایش 15 درصدی نرخ سرویس مدارس

افزایش 15 درصدی نرخ سرویس مدارس
اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی نرخ سرویس مدارس موافقت کردند.

افزایش 15 درصدی نرخ سرویس مدارس

اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی نرخ سرویس مدارس موافقت کردند.
افزایش 15 درصدی نرخ سرویس مدارس

کیمیا دانلود