اعمال ۹ محدودیت جدید در خصوص معاملات اوراق تسهیلات مسکن

اعمال ۹ محدودیت جدید در خصوص معاملات اوراق تسهیلات مسکن
محدودیت های جدیدی در خصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق استفاده از تسهیلات مسکن اعمال می شود.

اعمال ۹ محدودیت جدید در خصوص معاملات اوراق تسهیلات مسکن

محدودیت های جدیدی در خصوص عدم فروش و سقف خرید اوراق استفاده از تسهیلات مسکن اعمال می شود.
اعمال ۹ محدودیت جدید در خصوص معاملات اوراق تسهیلات مسکن