اعضای مستعفی صندوق توسعه ملی چه کسانی بودند؟

اعضای مستعفی صندوق توسعه ملی چه کسانی بودند؟
با استعفای دسته جمعی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی 4 تن از افراد باسابقه در حوزه اقتصاد ناگزیر از ترک سمت‌های خود شدند. آن هم در حالی که دلیل استعفای 4 عضو دیگر هنوز مشخص نیست؟

اعضای مستعفی صندوق توسعه ملی چه کسانی بودند؟

با استعفای دسته جمعی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی 4 تن از افراد باسابقه در حوزه اقتصاد ناگزیر از ترک سمت‌های خود شدند. آن هم در حالی که دلیل استعفای 4 عضو دیگر هنوز مشخص نیست؟
اعضای مستعفی صندوق توسعه ملی چه کسانی بودند؟

عرفان دینی