اعتماد و شفافيت؛ شاه كليد توسعه كمي و كيفيت بانك شهر

اعتماد و شفافيت؛ شاه كليد توسعه كمي و كيفيت بانك شهر
بانك شهر، بانك خصوصي و تخصصيست كه مدت زمان زيادي از تولد آن نمي‌گذرد اما حركت پرشتاب آن در دو سه سال اخير به گونه‌اي است كه شايد بتوان گفت، گوي سبقت را از ديگر بانك‌ها ربوده است.

اعتماد و شفافيت؛ شاه كليد توسعه كمي و كيفيت بانك شهر

بانك شهر، بانك خصوصي و تخصصيست كه مدت زمان زيادي از تولد آن نمي‌گذرد اما حركت پرشتاب آن در دو سه سال اخير به گونه‌اي است كه شايد بتوان گفت، گوي سبقت را از ديگر بانك‌ها ربوده است.
اعتماد و شفافيت؛ شاه كليد توسعه كمي و كيفيت بانك شهر