اظهارات وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت

اظهارات وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت
وزیر اقتصاد گفت: با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در کشور هر فرد از خانواده ای که مشمول سهام عدالت است یک میلیون تومان بهره مند می شود و بر این اساس شرکت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.

اظهارات وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت

وزیر اقتصاد گفت: با اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت در کشور هر فرد از خانواده ای که مشمول سهام عدالت است یک میلیون تومان بهره مند می شود و بر این اساس شرکت های سهام عدالت، ساماندهی می شوند.
اظهارات وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت

فروش بک لینک

خرم خبر