اصلاح نرخ بیمه شخص ثالث

اصلاح نرخ بیمه شخص ثالث
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم طراحی محصولات جدید در صنعت بیمه گفت: بیمه ها باید نقش اساسی خود را در خدمات رسانی ایفا کنند.

اصلاح نرخ بیمه شخص ثالث

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر لزوم طراحی محصولات جدید در صنعت بیمه گفت: بیمه ها باید نقش اساسی خود را در خدمات رسانی ایفا کنند.
اصلاح نرخ بیمه شخص ثالث

خبرگزاری ایران