ارج باز هم خبرساز شد

ارج باز هم خبرساز شد
اداره‌کل استاندارد تهران پروانه استاندارد پنج فراورده را ، به علت استاندارد نبودن ، ابطال کردند.

ارج باز هم خبرساز شد

اداره‌کل استاندارد تهران پروانه استاندارد پنج فراورده را ، به علت استاندارد نبودن ، ابطال کردند.
ارج باز هم خبرساز شد