ارائه ۴ درس جدید در دوره متوسطه دوم برای اولین بار

ارائه ۴ درس جدید در دوره متوسطه دوم برای اولین بار
وزیر آموزش و پرورش از ارائه ۴ درس جدید در دوره متوسطه دوم برای اولین بار در نظام آموزشی کشور خبر داد.

ارائه ۴ درس جدید در دوره متوسطه دوم برای اولین بار

وزیر آموزش و پرورش از ارائه ۴ درس جدید در دوره متوسطه دوم برای اولین بار در نظام آموزشی کشور خبر داد.
ارائه ۴ درس جدید در دوره متوسطه دوم برای اولین بار