اثر کاهش نرخ سود بر بازارها چگونه است؟

اثر کاهش نرخ سود بر بازارها چگونه است؟
یک تحلیلگر بازار مالی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر روی بازار مسکن اثر مثبت و افزایشی دارد و باعث می‌شود که یک سری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند و بعد از مدتی تبدیل به مسکن شوند تا شاید هم از طریق افزایش آتی نرخ مسکن و هم از طریق جذابیت بیشتر اجاره نسبت به سود بانکی موفق شوند.

اثر کاهش نرخ سود بر بازارها چگونه است؟

یک تحلیلگر بازار مالی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر روی بازار مسکن اثر مثبت و افزایشی دارد و باعث می‌شود که یک سری از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شوند و بعد از مدتی تبدیل به مسکن شوند تا شاید هم از طریق افزایش آتی نرخ مسکن و هم از طریق جذابیت بیشتر اجاره نسبت به سود بانکی موفق شوند.
اثر کاهش نرخ سود بر بازارها چگونه است؟

بازی