اثر کاهش تعرفه واردات بر قاچاق کالا

اثر کاهش تعرفه واردات بر قاچاق کالا
کاهش تعرفه واردات کالا و تسهیل در فرآیندهای واردات در کاهش قاچاق کالا اثرگذارند؛ چنانچه فقط با راهکار کاهش تعرفه‌ واردات کالاها به مبارزه با قاچاق کالا برویم، تنها اسم «قاچاقچیان» به «واردکننده» تغییر داده‌ شده است.

اثر کاهش تعرفه واردات بر قاچاق کالا

کاهش تعرفه واردات کالا و تسهیل در فرآیندهای واردات در کاهش قاچاق کالا اثرگذارند؛ چنانچه فقط با راهکار کاهش تعرفه‌ واردات کالاها به مبارزه با قاچاق کالا برویم، تنها اسم «قاچاقچیان» به «واردکننده» تغییر داده‌ شده است.
اثر کاهش تعرفه واردات بر قاچاق کالا