آیا کارت سوخت حذف می‌شود؟

آیا کارت سوخت حذف می‌شود؟
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه (سوم شهریور) به حذف دو بند از تبصره 14 قانون بودجه سال 95 در مورد یارانه ثروتمندان و کارت سوخت رای دادند؛ مصوبه‌ای که برداشت‌های متعدد و بعضا متناقضی از آن صورت گرفت تا جایی که برخی نمایندگان مجلس نیز آن را مبهم و نیازمند اصلاح دانستند.

آیا کارت سوخت حذف می‌شود؟

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه (سوم شهریور) به حذف دو بند از تبصره 14 قانون بودجه سال 95 در مورد یارانه ثروتمندان و کارت سوخت رای دادند؛ مصوبه‌ای که برداشت‌های متعدد و بعضا متناقضی از آن صورت گرفت تا جایی که برخی نمایندگان مجلس نیز آن را مبهم و نیازمند اصلاح دانستند.
آیا کارت سوخت حذف می‌شود؟