آمار سقط جنین در کشور

آمار سقط جنین در کشور
یک پژوهشگر بحران جمعیتی با اشاره به اینکه ۲۲۰ هزار سقط جنین در سال گذشته انجام شده است، گفت: کمتر از ۶ هزار سقط در کشور قانونی بوده است.

آمار سقط جنین در کشور

یک پژوهشگر بحران جمعیتی با اشاره به اینکه ۲۲۰ هزار سقط جنین در سال گذشته انجام شده است، گفت: کمتر از ۶ هزار سقط در کشور قانونی بوده است.
آمار سقط جنین در کشور

بک لینک رنک 6

مرکز فیلم