آماری تکان‌دهنده از اسراف مواد غذایی در ایران

آماری تکان‌دهنده از اسراف مواد غذایی در ایران
سالی 35 میلیون تن دور ریز غذا در ایران. این عدد را چند بار در ذهن خود تکرار کنید. حتی بدون تکرار کردن هم، دود از سر آدم بلند می‌کند. این رقم معادل غذای 15 میلیون نفر است. سهم شما از این رقم چقدر است؟ بله، شما! لطفاً با خودتان روراست باشید.

آماری تکان‌دهنده از اسراف مواد غذایی در ایران

سالی 35 میلیون تن دور ریز غذا در ایران. این عدد را چند بار در ذهن خود تکرار کنید. حتی بدون تکرار کردن هم، دود از سر آدم بلند می‌کند. این رقم معادل غذای 15 میلیون نفر است. سهم شما از این رقم چقدر است؟ بله، شما! لطفاً با خودتان روراست باشید.
آماری تکان‌دهنده از اسراف مواد غذایی در ایران

خرم خبر