آمادگی بورس انرژی برای صادرات برق

آمادگی بورس انرژی برای صادرات برق
بورس انرژی در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیاری داشته، ولی غالب تلاش‌های این نهاد مالی یا از پوشش رسانه‌ای کافی برخوردار نبوده یا تصمیم سازان این بورس تمایلی به ارائه آن نداشته اند؛ هرچند که این رفتار را باید در بعد راهبری فعالیت بورس انرژی جست‌وجو کرد که شاید استراتژی درستی باشد.

آمادگی بورس انرژی برای صادرات برق

بورس انرژی در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیاری داشته، ولی غالب تلاش‌های این نهاد مالی یا از پوشش رسانه‌ای کافی برخوردار نبوده یا تصمیم سازان این بورس تمایلی به ارائه آن نداشته اند؛ هرچند که این رفتار را باید در بعد راهبری فعالیت بورس انرژی جست‌وجو کرد که شاید استراتژی درستی باشد.
آمادگی بورس انرژی برای صادرات برق